Złoty Indeks

„REGULAMIN KONKURSU”

„O Złoty Indeks PK”§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „O Złoty Indeks PK”, zwany dalej „konkursem” ogłasza i przeprowadza Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
 2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Rektor Politechniki Krakowskiej.

§ 2
Charakterystyka konkursu

 1. Celem konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na przedmioty ścisłe, takie jak matematyka i chemia, przygotowujące do podjęcia studiów technicznych.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego.
 3. Konkurs jest organizowany w dwóch dyscyplinach, obejmujących zakres rozszerzony programu:
  1) matematyka,
  2) chemia.
 4. W każdej dyscyplinie konkurs składa się z dwóch etapów o zasięgu ogólnopolskim:
  1) pierwszy etap – zdalny,
  2) drugi etap – finał.
 5. Uczestnik może wybrać tylko jedną dyscyplinę.

§ 3
Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji do kolejnych etapów konkursu:


      1) pierwszy etap, zdalny, jest sprawdzianem umiejętności organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Polski. Do etapu finałowego w każdej z dyscyplin zostaje zakwalifikowanych 100 osób, które uzyskały najwyższe wyniki. Warunkiem przejścia do etapu finałowego jest uzyskanie co najmniej 30% maksymalnej ilości punktów podczas zdalnego sprawdzianu umiejętności,

      2) drugi etap (finał) organizowany jest na terenie Politechniki Krakowskiej.


§ 4
Organizacja konkursu

 1. Za organizację i przeprowadzenie konkursu na każdym etapie odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez Rektora PK. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący oraz po dwie osoby reprezentujące dyscypliny konkursowe określone w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Osoby reprezentujące dyscypliny konkursowe są odpowiedzialne za:
        1) przygotowanie zadań testowych do poszczególnych etapów konkursu,
        2) umieszczenie zadań na platformie,
        3) ułożenie szczegółowych zasad sprawdzania i oceny zadań,
        4) sprawdzenie i ocena zadań.
 3. Na każdym z etapów konkursu prace uczestników przed sprawdzeniem i oceną są kodowane.
 4. Na podstawie wyników prac uczestników przygotowuje się listy rankingowe dotyczące poszczególnych dyscyplin ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu. Na etapie zdalnym listy te zatwierdzane są przez osoby odpowiedzialne za każdą dyscyplinę, natomiast na etapie finałowym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 5. Listy osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zamieszczane są na stronie internetowej indeks.pk.edu.pl przez administratora platformy.

§ 5
Przebieg konkursu i wyłonienie laureatów

 1. Do końca roku kalendarzowego poprzedzającego konkurs Przewodniczący Komisji Konkursowej wysyła zawiadomienia do szkół ponadgimnazjalnych z informacją o zasadach uczestnictwa w konkursie.
 2. Szczegółowy terminarz konkursu ustala Przewodniczący Komisji Konkursowej „O Złoty Indeks PK”.
 3. Pierwszy etap konkursu, zdalny, odbywa się w styczniu lub lutym. Uczestnicy konkursu po zarejestrowaniu się na stronie indeks.pk.edu.pl otrzymują indywidualny login i hasło. W dniu podanym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej PK mogą zalogować się do serwisu i rozwiązać zestaw zadań testowych z dyscyplin wymienionych w § 2 ust. 3. Uczestnicy rozwiązują zadania na platformie elearningowej.
 4. Drugi etap konkursu odbywa się w lutym lub marcu. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu przesyłają skan oświadczenia potwierdzający chęć uczestnictwa w tym etapie, drogą elektroniczną wypełniając formularz dostępny na stronie indeks.pk.edu.pl. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Oświadczenie. Oryginał oświadczenia uczestnik oddaje Komisji Konkursowej bezpośrednio przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu na Politechnice Krakowskiej.
 5. Laureatów etapu finałowego wyłania się w następujący sposób:  Laureatem I stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje· uczestnik, który uzyskał wynik 81%-100% maksymalnej liczby punktów.  Laureatem II stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK”, zostaje· uczestnik, który uzyskał wynik 61%-80% maksymalnej liczby punktów.  Laureatem III stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje· uczestnik, który uzyskał wynik 40%-60% maksymalnej liczby punktów.
 6. Laureatom etapu finałowego przyznaje się punkty w postepowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.
 7. Listy Laureatów zamieszczane są przez administratora platformy na stronie internetowej indeks.pk.edu.pl w zakładce Wyniki.
 8. Przewodniczący Komisji Konkursowej wydaje Laureatom I, II i III stopnia dyplomy Laureata etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” celem przedłożenia w postępowaniu rekrutacyjnym na PK. Nie są wydawane zaświadczenia o udziale w konkursie „O Złoty Indeks PK”.
 9. We wszystkich sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Komisja Konkursowa „O Złoty Indeks PK” wraz z Przewodniczącym.

ZARZĄDZENIE NR 53 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 25 lipca 2018 r. znak R.0201.66.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK” wraz z późniejszymi zmianami w ZARZĄDZENIU NR 85 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 17 października 2019 r. znak R.0201.104.2019


Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 30/d/05/2018 w sprawie zasad przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20