Złoty Indeks

Regulamin Konkursu

„O Złoty Indeks PK”

 

 

 

§ 1

 1. Konkurs „O Złoty Indeks PK”, zwany dalej „Konkursem” ogłasza i przeprowadza Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
   
 2. Patronat honorowy konkursu sprawuje Rektor Politechniki Krakowskiej.

 

§ 2

 1. Celem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na przedmioty ścisłe takie jak: matematyka i chemia, przygotowujące do podjęcia studiów technicznych.
   
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przystępujących w bieżacym roku szkolnym do egzaminu maturalnego.
   
 3. Konkurs jest organizowany w dwóch dyscyplinach:
  1)  matematyka,
  2)  chemia.
   
 4. W każdej dyscyplinie Konkurs składa się z dwustopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim:
  1)  zawodów zdalnych,
  2)  zawodów centralnych.
   
 5. Uczestnik może wybrać tylko jedną dyscyplinę.

 

§ 3

 1. Zasady kwalifikacji do kolejnych etapów Konkursu:
  1)  pierwszy etap stanowią zawody zdalne, które są sprawdzianem umiejętności organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do zawodów centralnych zostaje zakwalifikowanych 100 osób w każdej z dyscyplin, które uzyskały co najmniej 30% punktów podczas zdalnego sprawdzianu umiejętności,
  2)  drugi etap stanowią zawody centralne Konkursu „O Złoty Indeks PK”, które organizowane są na terenie Politechniki Krakowskiej.
   
 2. Laureatami Konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje 30 osób w każdej z dyscyplin, które uzyskały najlepsze wyniki w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych, jednak nie mniej niż 50% punktów w konkursie.

 

 

§ 4

 1. Organizacja Konkursu:

  1)  za organizację i przeprowadzenie Konkursu na każdym etapie zawodów odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez Rektora PK. Za organizację Konkursu dotyczącą poszczególnych dyscyplin wiedzy przedstawioną w §2 niniejszego regulaminu odpowiadają osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej związane z przedstawionymi dyscyplinami,

  2)  Przewodniczący Komisji Konkursowej powołuje osobę ds. danej dyscypliny wiedzy, która jest odpowiedzialna za ułożenie tematów, zadań i pytań do zawodów na dwóch etapach Konkursu oraz ułożenie szczegółowych zasad ich sprawdzania i oceny,

  3)  na każdym z etapów Konkursu prace uczestników przed sprawdzeniem i poprawą są kodowane,

  4)  sprawdzanie i ocenianie prac dokonywane jest przez pracowników PK powołanych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami,

  5)  na podstawie wyników prac uczestników przygotowuje się listy rankingowe dotyczące poszczególnych dyscyplin wiedzy ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Konkursu. Na poziomie zawodów zdalnych listy te zatwierdzane są przez osoby odpowiedzialne za każdą dyscyplinę, natomiast na etapie centralnym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej,

  6)  informację wraz z liczbą zdobytych punktów oraz miejscu zajętym w Konkursie uzyskanym na etapie zdalnym Konkursu uczestnicy otrzymują na wskazany przez siebie adres mailowy.

 

§ 5

 1. Organizacja poszczególnych etapów Konkursu:
  1)  szczegółowy terminarz zawodów zdalnych i centralnych ustala Przewodniczący Komisji Konkursowej „O Złoty Indeks PK”,

  2)  I etap Konkursu – (zawody zdalne) odbywa się w miesiącach styczniu lub lutym:
  Uczestnicy będą rozwiązywać zadania na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej – każdy z Uczestników otrzyma wcześniej, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie, swój indywidualny login i hasło, na który w dniu podanym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej PK, będzie mógł zalogować się do serwisu i rozwiązać zestaw zamkniętych zadań z dyscyplin wymienionych w §2 ust. 3,

  3) II etap Konkursu – (zawody centralne) odbywa się w miesiącach: lutym lub marcu w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej PK.
  Do II etapu (zawody centralne) przechodzi 100 osób w każdej z dyscyplin z najlepszym wynikiem uzyskanym po I etapie, które uzyskały co najmiej 30% punktów w konkursie. Osoby zakwalifikowane do II etapu przesyłają drogą elektroniczną skan oświadczenia potwierdzonego przez szkołę ponadgimnazjalną, stanowiący deklarację uczestnictwa w konkursie. Oryginał oświadczenia uczestnik oddaje w dniu przystąpienia do II etapu na Politechnice Krakowskiej. Wzór formularza oświadczenia znajduje się w zakładce Oświadczenie.

  4) Laureaci zawodów finałowych będą podzieleni  na dwie kategorie w każdej z dyscyplin określonych w §2 ust 3. Pierwszych dziesięciu laureatów z najlepszym wynikiem uzyskuje tytuł Laureata I Stopnia w danej dyscyplinie i otrzymuje 100 punktów w postepowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów (za wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) prowadzony przez Politechnikę Krakowską w roku akademickim, w którym laureat będzie ubiegać się o przyjęcie na studia. Kolejnych dwudziestu laureatów otrzymuje tytuł Laureata II Stopnia w danej dyscyplinie i otrzymuje 50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów (za wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) prowadzony przez Politechnikę Krakowską w roku akademickim, w którym laureat będzie ubiegać się o przyjęcie na studia,

  5) Przewodniczący Komisji Konkursowej wydaje laureatom zaświadczenia celem przedłożenia w postepowaniu rekrutacyjnym, na dany rok akademicki.