Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu
„O Złoty Indeks PK”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „O Złoty Indeks PK”, zwany dalej „konkursem”, ogłasza i przeprowadza Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
 2. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej: https://indeks.pk.edu.pl.


§ 2
Charakterystyka konkursu

 1. Celem konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży szkół ponadpodstawowych na przedmioty: matematyka, chemia, informatyka i predyspozycje architektoniczne, przygotowujące do podjęcia studiów technicznych na Politechnice Krakowskiej.
 1. Konkurs jest organizowany dla uczniów klas maturalnych z całej Polski.
 2. Konkurs jest organizowany w zakresie rozszerzonym z czterech przedmiotów:
  1) matematyka,
  2) chemia,
  3) informatyka,
  4) predyspozycje architektoniczne.
 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie z jednego z ww. przedmiotów.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1) pierwszy etap – przeprowadzany zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  2) drugi etap – finałowy, przeprowadzany stacjonarnie na terenie Politechniki Krakowskiej, przy czym organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu w formie zdalnej, w uzasadnionych okolicznościach. Wówczas uczestnicy zostaną poinformowani o takiej formie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez stronę internetową konkursu: https://indeks.pk.edu.pl/.
 5. Uczestnicy konkursu ze specjalnymi potrzebami powinni skontaktować się z Działem Spraw Studenckich Politechniki Krakowskiej, na etapie zgłaszania się się do udziału w konkursie poprzez adres mailowy: dss@pk.edu.pl.
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu osób, które nie ukończyły 18 lat życia, jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Formularz jest dostępny na stronie: indeks.pk.edu.pl. Wypełniony formularz należy przesłać przed przystąpieniem do pierwszego etapu konkursu na adres : dss@pk.edu.pl.
 7. Do drugiego etapu konkursu z każdego przedmiotu zostaje zakwalifikowanych 30 osób, które uzyskały najwyższy wynik. Uzyskanie tej samej liczby punktów przez więcej osób, które uzyskały najwyższy wynik, zwiększa pulę osób przyjętych do drugiego etapu konkursu.
 8. Warunkiem przyjęcia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas pierwszego etapu konkursu.

§ 3
Zasady kwalifikacji z przedmiotów: matematyka, chemia i informatyka

Konkurs z przedmiotów: matematyka, chemia i informatyka składa się z dwóch etapów i jest sprawdzianem posiadanych umiejętności uczestników w rozwiazywaniu zadań obliczeniowych i problemowych w formie testu.

§ 4
Zasady kwalifikacji z przedmiotu predyspozycje architektoniczne

 1. Pierwszy etap konkursu z przedmiotu predyspozycje architektoniczne (zdalny) składa się z części dotyczącej wiedzy z historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii architektury oraz z zadań rysunkowych, sprawdzających wyobraźnię przestrzenną. Do zadań związanych z teorią stosuje się wagę 1, natomiast do zadań związanych z wyobraźnią przestrzenną (zadania rysunkowe) stosuje się wagę 2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia drugiego etapu stacjonarnie, zadanie do wykonania zostanie zmienione, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed ustalony terminem drugiego etapu, poprzez stronę internetową konkursu: https://indeks.pk.edu.pl.
 1. Drugi etap konkursu z przedmiotu predyspozycje architektoniczne (stacjonarny) sprawdza predyspozycje architektoniczne uczestników konkursu, poprzez zadanie polegające na wykonaniu modelu fizycznego, z dostarczonych przez organizatora materiałów w oparciu o wskazany temat konkursowy. W drugim etapie konkursu oceniana jest kompozycja, forma i zgodność z tematem. Szczegółowe zasady oceny przedstawione zostały w załączniku do Regulaminu.

§ 5
Komisja Konkursowa

 1. Za organizację i przeprowadzenie konkursu na każdym etapie odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez Prorektora ds. studenckich. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Prorektor ds. studenckich jako przewodniczący oraz po dwie osoby reprezentujące przedmioty, określone w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu, a także pracownik Działu Spraw Studenckich – jako sekretarz.
 1. Osoby reprezentujące przedmioty konkursowe są odpowiedzialne za:
  1) przygotowanie zadań testowych do poszczególnych etapów konkursu,
  2) umieszczenie zadań na platformie e-learningowej,
  3) podanie szczegółowych zasad sprawdzania i oceny zadań,
  4) sprawdzenie i ocenę zadań.
 2. Na każdym z etapów konkursu prace uczestników przed sprawdzeniem i oceną są kodowane.
 3. Na podstawie wyników prac uczestników Komisja Konkursowa przygotowuje listy rankingowe dotyczące poszczególnych przedmiotów. W pierwszym etapie konkursu listy rankingowe, ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu są zatwierdzane przez osoby odpowiedzialne za poszczególne przedmioty, natomiast w drugim etapie konkursu listy rankingowe są zatwierdzane przez przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 6
Zasady organizacji konkursu i wyłaniania laureatów

 1. Do końca roku kalendarzowego poprzedzającego konkurs Przewodniczący Komisji
  Konkursowej wysyła zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie uczniów, do dyrektorów
  wybranych szkół ponadpodstawowych.
 2. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu ustala Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 3. Pierwszy etap konkursu, odbywa się zdalnie. Uczestnicy konkursu po zarejestrowaniu się na
  stronie internetowej konkursu: https://indeks.pk.edu.pl/, otrzymują indywidualny login i hasło.
  Zgodnie z harmonogramem, uczestnicy logują się do serwisu konkursowego i rozwiązują
  zestaw zadań testowych z wybranego przedmiotu na platformie e-learningowej.
 4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu przesyłają, drogą elektroniczną, skan zaświadczenia, potwierdzając chęć uczestnictwa w tym etapie. Wzór zaświadczenia jest dostępny na indywidualnym koncie uczestnika. Oryginał zaświadczenia uczestnik przekazuje osobiście Komisji Konkursowej, bezpośrednio przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu na Politechnice Krakowskiej.
 5. Laureatów drugiego etapu konkursu wyłania się w następujący sposób:
  1) Laureatem I stopnia zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 81%-100% maksymalnej liczby
  punktów.
  2) Laureatem II stopnia zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 61%-80% maksymalnej liczby
  punktów.
  3) Laureatem III stopnia zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 40%-60%
  maksymalnej liczby punktów.
 6. Laureatom drugiego etapu konkursu przyznaje się punkty w postepowaniu rekrutacyjnym,
  zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej
  w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich
  na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia.
 7. Z uprawnienia określonego w ust. 6 można korzystać tylko w roku uzyskania tytułu „Laureata”
  konkursu.

§ 7
Informowanie o wynikach konkursu

 1. Informacja o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu oraz ostateczne wyniki konkursu
  są zamieszczane przez administratora platformy e-learningowej, na indywidualnym koncie uczestnika.
 2. Imiona i nazwiska laureatów konkursu oraz nazwy szkół ponadpodstawowych, które
  reprezentują laureaci będą podawane do wiadomości publicznej na stronach internetowych
  oraz w mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej.
 3. Organizator konkursu nie udziela informacji o wynikach konkursu osobom trzecim.
 4. Przewodniczący Komisji Konkursowej wydaje Laureatom I, II i III stopnia dyplomy „Laureata”,
  celem przedłożenia dyplomu w postępowaniu rekrutacyjnym na PK.
 5. Nie są wydawane zaświadczenia o wzięciu udziału w konkursie

§ 8
Odwołania

 1. Odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej należy składać w terminie 7 dni od ogłoszenia
  wyników drugiego etapu konkursu. Odwołanie należy przesłać listownie, na adres Politechniki
  Krakowskiej, do Prorektora ds. studenckich (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia procedury konkursowej,
  określonej w niniejszym regulaminie.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 4. W imieniu uczestnika niepełnoletniego odwołanie składają osoby uprawnione,
  o których mowa w § 2 ust. 7.

§ 9
Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Komisja Konkursowa

Załącznik do Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK”

Zgoda rodziców na udział dziecka w Konkursie